Potrebno je:

500 g sar­de­la

2 li­mu­na

po­la ve­zi­ce per­šu­na

ma­lo ori­ga­na

5-6 če­no­va be­log lu­ka

bu­ter (margarin u posnoj varijanti)

ulje

so

Priprema

Sar­de­le ma­lo is­tr­lja­ti da im spad­ne me­ka kr­ljušt, pa im od­stra­ni­ti gla­vu za­jed­no sa utro­bom, opra­ti, oce­di­ti i oso­li­ti. Va­tro­stal­nu po­su­du pr­vo na­ma­za­ti bu­te­rom po­tom u nju si­pa­ti i ma­lo ulja, pa re­đa­ti: red sar­de­la, red li­mu­na se­če­nog na tan­ke ko­lu­to­ve, pa red sit­no sec­ka­nog per­šu­na, be­log lu­ka i ori­ga­na, i ta­ko do­kad se utro­ši ma­te­ri­jal. Pre­ko po­re­đa­ti koc­ki­ce bu­te­ra i sta­vi­ti pr­vo u ume­re­no za­gre­ja­nu rer­nu. Po­tom tem­pe­ra­tu­ru po­ja­ča­ti na 200 C i pe­ći oko 35 mi­nu­ta.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama