7 meseci

  • izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona

9 meseci

  • "brblja" jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)
  • razume jednu reč