4 meseca

  • na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem

5 meseci

  • vokalizuje dva ili više glasova

6 meseci

  • modulira glas tonovima kao da peva
  • modulira glas u jačini, visini i dužini