Daunov sindrom je stanje u kome se dete rodi sa dodatnom kopijom svog 21. hromozoma  – trizomija 21. Ono uzrokuje fizičko i mentalno razvojno kašnjenje i invaliditet.

Program specifičnih vežbi kod poremećaja držanja (kifotično, lordotično, skoliotično držanje, postura ravnih leđa, relaksirana postura i poremećaji svodova stopala) je sastavljen u cilju korekcije dijagnostikovanog poremećaja i sprečavanja da takvo držanje progredira ka strukturalnom deformitetu. Ranom intervencijom, koja podrazumeva rad defektologa i drugih stručnjaka, usmerenom na decu do tri godine života, u značajnoj meri može se preventivno uticati na nastanak pridruženih poremećaja i stimulisati psihomotorni razvoj.

Posebno značajne aktivnosti koje pripadaju procedurama rane intervencije, odnose se na pružanje aktivne podrške celoj porodici u vidu informisanja, savetodavnog rada i praktične obuke. Većina dece sa Daunovim sindromom u periodu ranog detinjstva ređe ostvaruje interakcije sa roditeljima i slabije odgovara na podsticaje, ali istrajnost na njihovom uključivanju u svakodnevne aktivnosti porodice i okruženja ima izuzetno pozitivne efekte.

Kod dece sa Daunovim sindromom znatno je usporen razvoj mentalnih sposobnosti i rano dostiže maksimum. Nivo inteligencije utiče i na socijalne odnose. Emocionalno su stabilna deca, prepoznaju emocije sreće, tuge, straha, ljutnje, ali su jako nespretna. Motoričke sopsobnosti su im otežane – hvatanje, sedenje, stajanje se razvijaju nešto kasnije, a finu motoriku nikad ne razviju do maksimuma. Funkcija kičmenog stuba je izuzetno složena, omogućava kretanje trupa uz istovremeno održavanje ravnoteže i najmanje iskrivljenje bitno remeti statiku i dinamiku čitavog tela. Rana intervencija kod odojčadi i dece sa Daunovim sindromom može da napravi veliku razliku u ostvarivanju njihovih potencijalnih sposobnosti i kvaliteta njihovog života.

Dostupni programi počinju sa intervencijama u ranom detinjstvu. U ovim programima, defektolozi i terapeuti će pomoći vašem detetu da nauči:

  • senzorne veštine,
  • socijalne veštine,
  • samopomoć,
  • motoričke sposobnosti,
  • jezičke i kognitivne sposobnosti.


Foto: Shutterstock

Kifoza ili pogrbljenost je povećana krivina kičmenog stuba u grudnom delu, ali može da se javi i na drugim delovima kičme. Posebno je uočljiva u sedećem položaju i prati je povijenost ramena u napred. Često je posledica naglog rasta kao i nepravilnog sedenja kod dece koja imaju slabe mišiće stomaka i leđa.

Lordozu ili lordotično loše držanje možemo prepoznati po jako naglašenoj lumbalnoj krivini (krsta) kičme put napred i opuštenim trbušnim mišićima. Ovaj deformitet kičmenog stuba često srećemo kod gojazne dece, ali nije retkost ni kod mršave gde imamo neočekivano veliki stomak, što je u stvari opuštena trbušna muskulatura. Skolioza (scoliosis) je bočna lateralna i rotatorna krivina kičmenog stuba nastala usled deformacije jednog ili više tela pršljenova, međupršljenova, međupršljenskih hrskavica ili usled slabosti ligamenta i mišića kičme. Primarna krivina (jedna ili više), je početni stadijum defotmiteta a sekundarna ili kompenzatorna krivina razvija se naknadno u cilju održavanja uspravnog stava glave, trupa i karlice.

Vežbe su dozirane po intenzitetu, vrsti i trajanju i mogu se primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Bazirane su na tačnom izvršavanju prostornih i vremenskih elemenata kretanja, kako bi obezbedili normalno funkcionisanje i razvoj lokomotornog aparata, korigovali ili bar delimično ublaži nastali poremećaj. Zadatak je da povećamo mišićnu snagu i izdržljivost, povećamo nivo elastičnosti mišića kao i obim pokretljivosti u zglobovima, izgradnja pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti i naravno razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama