Psihomotorni razvoj podrazumeva sinhronizovan trijas sazrevanja tj. motorno, intelektualno i emocionalno sazrevanje i sve tri dimenzije se međusobno uslovljavaju u funkciji i razvoju, a u ukupnom sazrevanju su nerazdvojiva celina. To je kompleksan proces i predstavlja adaptaciju svih sistema organizma. Tokom motornog razvoja se pored sazrevanja prolazi i kroz sistem učenja odnosno kroz niz pokušaja i pogrešaka u korist usvajanja adekvatnih motornih funkcija.

U nastavku teksta saznajte kojim psihomotornim razvojnim normama vaša beba treba da ovlada tokom sedmog meseca.

Beba ovog uzrasta bi trebalo da ima punu kontrolu pokreta glave i zrelu reakciju odupiranja na podlaktice uz odizanje ramena i grudnog koša od podloge.

Tokom sedmog meseca, dete bi trebalo da se iz ležećeg položaja na leđima okreće na bok i u ležeći položaj na stomaku, ali to okretanje nije u bloku, već selektivno kroz nezavisno okretanje glave i vrata kao jednog bloka, ramenog pojasa sa gornjim ekstremitetima kao drugog bloka i karlice sa donjim ekstremitetima kao trećeg bloka uz odgovarajuće pokrete rotacije između kičmenih pršljenova. Iako je dete i u predhodnom periodu razvoja imalo mogućnost okretanja sa leđa na stomak (u bloku) taj motorni obrazac ne može da se poredi sa ovim savršenijim, zrelijim, selektivnim okretanjem koje predstavlja preduslov za razvoj motornih obrazaca sedenja i puzanja.

Sedeći položaj može da održava kratak vremenski period (10-ak sekundi) bez podrške. Ovo je period kada beba veoma voli da se igra sa svojim nogicama i vrlo često ih prinosi ustima. Razvoj funkcije donjih ekstremiteta nastavlja se kroz "hopsanje" – naizmenične pokrete čučnja i opružanja nogica, uz pridržavanje deteta ispod pazuha.

Kada je u pitanju razvoj koordinacije pokreta, beba će rukama da hvata predmete istovremeno, voljno i ciljano i može čvrsto da ih drži neko vreme. Kada bebici ponudite igračku, prihvatiće je jednom rukom, a zatim i drugom. Beba se sada igra igračkom, obrće je, prebacuje je iz ruke u ruku, ispušta i podiže. Površina hvata je velika – dlan zajedno sa prstima. Takođe, dete vizuelno prati kretanje oblih predmeta u neposrednoj blizini, a voli da se gleda u ogledalu i to joj je vrlo interesantno.

Što se razvoja intelektualnih sposobnosti tiče, dete uči putem imitacije, a ponavljanjem određene radnje istu usavršava. Glasovna komunikacija napreduje, beba rado brblja, izgovarajući sve naučene glasove (vokale u kombinaciji sa b, g, d, m, p, h i lančano r). Glasove izgovara kao slogove npr. "da-da","mem-mem". Modulaciju glasa može da menja po visini, jačini i dužini trajanja. Brbljanje u ovom uzrastu još uvek nema određeno značenje.

Obezbedite deci mogućnosti za razvoj i nemojte ih sputavati u istom, kada ste u kući pustite bebu da što više vremena provodi na podu kako bi sama mogla da aktivno učestvuje u procesu razvoja.

Ako mislite da vaša beba ne ide u korak sa razvojnim normama predviđenim za ovaj mesec, obratite se pedijatru koji će proceniti da li bi trebalo preduzeti neke mere stimulacije psihomotornog razvoja.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama