Mišljenje obuhvata opažanje, uviđanje, pamćenje, motivacione podsticaje i emocionalna stanja.

Konkretno mišljenje

U periodu mlađeg dečijeg uzrasta potrebno je raditi na razvoju konkretnog mišljenja kroz aktivnosti koje utiču na njega.

Kako vežbati?

Za razvoj konkretnog mišljenja su korisne aktivnosti koje zahtevaju od deteta rešavanje problema koji je prilagođen uzrast i traženje odgovora na pitanje koje je, takođe, prilagođeno uzrastu (npr. "Šta nam treba da bismo bojili?", "Šta je isto, a šta nije isto (dok dete gleda sličice)?", "Šta nedostaje na crtežu?"). 


Foto: Logopedsko-edukativni centar Čabarkapa

Apstraktno mišljenje

Karakteristično je za odraslu osobu, ali i za decu starijeg uzrasta. Da bi apstraktno mišljenje bilo razvijeno potrebno je da osoba, između ostalog, vlada analizom i sintezom, da ima sposobnost da pomoću sećanja rešava problem (da koristi informacije koje je ranije usvojila).

Kako vežbati?

Aktivnosti koje su korisne za razvoj apstraktnog mišljenja su različite zagonetke, mozgalice, pitalice i slično. 


Foto: Logopedsko-edukativni centar Čabarkapa

Analiza i sinteza glasova u rečima

Sposobnost deteta da pravilno i samostalno odredi od koliko glasova se sastoji reč, položaj glasa u reči (na koji glas počinje reč, na koji glas se završava, koji glas je pre, a koji posle određenog glasa), da izgovori reč glas po glas i da prepozna o kojoj reči se radi kada sluša reč izloženu glas po glas, predstavlja analizu i sintezu glasova. Sposobnost analize i sinteze utiče na čitanje, pisanje, pamćenje kao i na učenje. Ukoliko dete ne vlada analizom i sintezom može doći do teškoća u učenju.

Kako vežbati?

Ukoliko dete ne vlada navedenim, aktivnosti koje su korisne za razvoj istih su smišljanje reči na određeni glas, prepbrojavanje glasova u određenoj reči i sl. 

Do navršenih pet i po godina dete treba da izgovara pravilno sve glasove srpskog jezika. Pravilan izgovor glasova utiče na ostvarivanje komunikacije sa okolinom (ukoliko je dete svesno nepravilnog izgovora glasova može da utiče na njegovo samopouzdanje i sigurnost), savladavanje čitanja i pisanja (ukoliko dete ne izgovara pravilno glasove kada počinje da usvaja slova) i glasovnu analizu i sintezu. Da bi dete pravilno izgovaralo sve glasove potrebno je da logoped postavi govorne organe za pravilan izgovor, a zatim da roditeljima da smernice kako mogu da sa detetom vežbaju kod kuće. 


Foto: Logopedsko-edukativni centar Čabarkapa

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama