1. Stimulisanje progovaranja

Da bi dete progovorilo potrebna je adekvatna stimulacija koja počinje stimulisanjem razvoja gestova (pokazni gest, gest za daj, pozdravni gest, gest za bravo). Nijedan gest nije manje bitan od drugog, ali posebnu važnost zauzima pokazni gest koji je preteča govora. Dete, da bi iskazalo svoju želju ili potrebu, pokazuje prstom u željenom pravcu. Pokazni gest je, takođe, pokazatelj razumevanja. Na pitanje "Gde je?" ili na zahtev "Pokaži mi" dete koje ne govori pokazuje prstom kao odgovor na pitanje. Dalje stimulisanje progovaranja podrazumeva definisanje izgovora vokala, a zatim imitiranje zvukova iz prirode i glasanje životinja (onomatopeja). 

2. Imenovanje pojmova

Kada dete počne da govori potrebno je raditi na imenovanju pojmova iz neposredne okoline. Imenovanjem pojmova radi se na detetovom bogaćenju rečnika. Za imenovanje pojmova možete koristiti različite kartice, igračke i drugi edukativni materijal. 

3. Proširivanje rečenice

Kada dete počne da imenuje pojmove potrebno je raditi na stimulisanju upotrebe fraza i kraćih rečenica. Aktivnost koja je korisna za navedeno je imenovanje pojmova odgovranjem na pitanja "Ko je to?" i "Šta je to?", imenovanjem radnje (Npr. Bata trči.; Seka peva.; Deda spava.), imenovanjem delova tela i sl. Sledeći korak je usvajanje pojmova koji se očekuju u skladu sa uzrastom, a to su gore/dole, veliko/malo, ima/nema, imenovanje boja, određivanje količine i sl.

4. Sposobnost opisivanja slike (situacija – događaj, priča u slikama)

Sledeći korak u razvoju govora je podsticanje opisivanja slike situacije i pričanje priče u slikama. Ovim aktivnostima radi se na detetovom bogaćenju rečnika razvojem fonetsko-fonološke, morfološke i sintaksičke strukture. Podsticanjem opisivanja slike 

5. Predlozi i prilozi

Usvajanje predloga i priloga je važno da bi dete bilo/postalo svesno sebe/ odnosa u prostoru, odnosa jednog tela u odnosu na drugo. Poznavanje predloga i priloga je važno za orijentaciju u prostoru, uočavanje odnosa jednog dela tela u odnosu na drugi, orijentaciju na papiru, što je preduslov za usvajanje analize i sinteze glasova u rečima, međusobnog odnosa grafema (slova) u reči, međusobnog odnosa reči u rečenici, kao i za matematičke operacije. Usvajanje pomenutog možete vežbati sa vašim detetom uz pomoć telesne šeme opisivanjem gde se nalazi određeni deo tela.

O sledećim koracima koji su bitni za razvoj govora, jezika i učenja, govorićemo u našem narednom blogu: 

    • Razvoj konkretnog mišljenja

    • Razvoj apstraktnoig mišljenja

    • Artikulacija

    • Analiza i sinteza glasova u rečima

    •  Grafomotorika – pisanje

    • Čitanje 

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama