Pre polaska u školu dete treba da savlada analizu i sintezu glasova, pa je zbog toga pravo vreme da proverite da li je vaše dete spremno i da mu pomognete da postigne što bolje rezultate. Nesavladana analiza i sinteza glasova u rečima utiče na lošiji uspeh pisanja, pisanja diktata, čitanje, pamćenje kao i na sveukupno učenje i uspeh u školi. 

Predstavljamo vam aktivnosti sa logopedske radionice koje su korisne za usvajanje glasovne analize, glasovne sinteze i fonemski sluh. 

Vežbanje fonemskog sluha 

Napravite slagalicu od dva dela na kojoj ćete nacrtati pojmove koji se razlikuju samo u jednom, zvučno sličnom glasu. Dete ima zadatak da pronađe parove i da izgovori koji pojam je na jednom, a koji na drugom delu slagalice. Na taj način dete će da uoči razliku između dva zvučno slična glasa. Pored toga, na ovaj način dete bogati svoj rečnik. Jedno od bitnih ispitivanja prilikom testiranja za upis u školu je i ispitivanje fonemskog sluha.

Vežbanje analize glasova (slova) u rečima

Na papiru nacrtajte različite oblike od kojih ćete napraviti slagalicu. Na jednoj strani neka bude sličica, a na drugoj slova. Dete ima zadatak da složi slagalicu, a zatim da pročita reč. Na ovaj zanimljiv način dete vežba redosled slova u rečima, a vi možete da mu pomognete tako što ćete ga pitati koje je slovo (glas) po redu. Uskoro počinju testiranja za upis u školu. Ovo je pravo vreme da proverite da li je vaše dete spremno i da mu pomognete da postigne što bolje rezultate.

Usvajanje glasovne analize i sinteze

Na papiriću nacrtajte određeni pojam, a na manjim papirićima napišite slova. Detetu dajte zadatak da složi slova kako bi dobilo reč. Postavljajte mu pitanja u vezi reči koju slaže (na koje slovo počinje, na koje se završava, koje slovo je pre, a koje posle određenog i slično). 

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama