"Kada je normalno da dete počne da govori i kada se treba obratiti logopedu?"

"Koliko dugo će moje dete da bude uključeno u logopedski tretman?"

"Šta da radimo kada prestanemo da idemo kod logopeda?"

Ovo su samo neka od čestih pitanja koje roditelji postavljaju logopedu.

Nikada nije suviše rano za logopeda

Pojavi govora i pravilnog govorno-jezičkog razvoja prethode faze koje su usko povezane sa razvojem govora. Taj period podrazumeva intezivnu fazu gukanja, brbljanja, glasovne igre, slogovnog brbljanja, varijacije u melodiji, ritmu i tonu glasa jesu prvi i pravi znaci jezičkog razvitka. Ukoliko neka od ovih faza kasni ili se ne javlja potrebno je da se javite logopedu. On je taj koji će vam dati savet kako da podstaknete razvoj ovih faza. Na osnovu ovoga možemo reći da nikada nije suviše rano za posetu logopedu. Logoped će proceniti govorno-jezički razvoj vašeg deteta i reći vam u kom pravcu se govor razvija. Neki problemi koji se javljaju u ranijem uzrastu se mogu sprečiti ili ublažiti ako se reaguje adekvatno i blagovremeno.

Psihomotorne veštine jednoipogodišnjaka: Skačem,"pišem" i sve mogu sam!

Najoptimalniji period za govorno-jezički razvoj  je period do treće godine pa treba iskoristiti raspoloživi kapacitet. Ukoliko se ranije otpočne logopedski tretman vreme trajanja terapije je kraće, a uspešnost tretmana je mnogo veća. Još jedan razlog za započinjanje ranog tretmana je taj što na ranom uzrastu dete još uvek nije svesno svog problema i slabosti. Igra je najbolji način za podsticanje govora. Deca kroz igru najlakše usvajaju i prihvataju učenje. Za svaku funkciju, bilo da govorimo o govoru, čitanju, pisanju postoji tzv. kritično vreme za razvoj svake funkcije. Pod tim se podrazumeva vremenski period u razvoju deteta koji je najpogodniji za razvoj pojedinih funkcija. To vreme treba maksimalno i na pravi način iskoristiti.

Dužina trajanja tretmana

U zavisnosti od problema koje dete ima, tretman može trajati kraće ili duže. Neophodno je da logoped prati i usmerava pravilan govorno-jezički razvoj. Često kod dece kod koje se govor javio kasnije i koja su uključena u logopedske tretmane sa polaskom u školu, logopedski tretmani se ne završavaju. I pored dobro postavljene baze za razvoj govora, često problemi u lošoj slušnoj diskriminaciji (auditivna percepcija), verbalnom pamćenju i pažnji su posledica teškoće usvajanja glasovne analize i sinteze, a kasnije i teškoće u čitanju i pisanju.

S obzirom da se razvoj govora intezivno nastavlja i nakon polaska deteta u školu, treba ga pripremiti za ono što predstoji. Većina ove dece uspeva da usvaja gradivo, ali problem nastaje kada treba da uvide pravilo po kom se rešava neki zadatak. Zato na starijim uzrastima i nastaje problem jer su same konstrukcije rečenica komplikovanije pa deca nailaze na teškoće.

Roditelj kao važan saradnik u rešavanju problema

Pored logopeda koji ima važnu ulogu u govorno-jezičkom razvoju deteta, neophodna je saradnja roditelja. Potrebno je da roditelji učestvuju u tretmanu i slušaju savete logopeda kako da rade sa detetom u kućnim uslovima. Kod mlađe dece potrebno je kroz igru, praćenu govorom i motoričkim radnjama, podsticati govor. Pevati pesmice, čitati i listati slikovnice, glumite, postavljajte pitanja, oponašajte životinje. Radite sa decom svakodnevne radnje i komentarišete. Pokažite detetu da govor može prestavljati ne samo potebu nego i uživanje.

Jedna od najčešćih roditeljskih grešaka je ta da prekinu logopedski tretman kada dete počne da napreduje. Baš tada, kada dete počne da napreduje, neophodno je nastaviti i biti istrajan u tretmanima.

Značaj redovnih kontrola kod logopeda

I posle kontinuiranog logopedskog tretmana neophodne su kontrole logopeda kako bi se ispratio detetov govorno-jezički razvoj i pružio adekvatan savet i pomoć ukoliko je ona i dalje potrebna. Vreme, strpljenje roditelja i zrelost deteta da progovori su ključne stvari za uspešan logopedski tretman.

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama