Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, predviđeno je da se nominalni iznosi dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Srbiji, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u našoj zemlji.

Rešenjem o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec april pod br. službeno/2018-12 od 17. aprila 2018, utvrđuje se sledeće:

NAPOMENA: Uvećani cenzus podrazumeva samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju, a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu.

Kako do dečijeg dodatka?

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana.

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak treba podneti u opštinskoj, odnosno gradskoj službi dečije zaštite u mestu gde žive roditelji.

Zahtev za obnavljanje prava na dečiji dodatak podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

Olakšana procedura za ostvarivanje i produženje prava na dečiji dodatak 

Shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku roditeljima je znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava na dečiji dodatak jer je organ koji vodi postupak dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Problemi sa ostvarivanjem prava na dečji dodatak

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik

Bojana Bogojević je diplomirala i završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i pravosudni ispit. Pohađala je više međunarodnih škola za talente iz oblasti prava i ekonomije. Koautor je dve stručne knjige i autorka je više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima. Njeni stručni tekstvi su do sada objavljeni na 30 veb portala u zemlji i regionu.

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama