Stupanjem na snagu novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom preduzetnice koje ostvaruju naknadu svrstane su u kategoriju lica koja to pravo ostvaruju po osnovu kako to odredi zakonodavac – ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Prema Zakonu, lica koja su obuhvaćena kategorijom ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta naknadu za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode shodno članu 18. stav 1. tačka 2. po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje majka u trajanju od tri meseca od dana rođenja deteta, ako se dete rodi mrtvo ili umre pre navršena tri meseca života, odnosno do smrti deteta ukoliko ono umre kasnije.

Koliku naknadu dobijaju preduzetnice za vreme porodiljskog odsustva?

Osnovica naknade po osnovu rođenja i nege deteta za preduzetnice utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa za prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta.

Obračun osnovice vrši organ uprave na osnovu podataka koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Mesečna osnovica ostalih naknada, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18, bez obzira da li postoje evidentirane osnovice ostalih naknada za ceo posmatrani obračunski period.

Majkama preduzetnicama se od 1. jula 2018. iznos naknade koja se isplaćuje računa tako što se mesečna osnovica za ostale naknade podeli sa koeficijentom 1,5.

O pravima iz ovog zakona u prvom stepenu rešava nadležni organ u mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Ko i na koji način vrši isplatu mesečnih naknada?

Isplatu mesečnih iznosa naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta, bez poreza i doprinosa, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun preduzetnice koja je podnela zahtev za ostvarivanje prava, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije.

Izuzetno za lice koje nema tekući račun, isplata mesečnih iznosa naknade vrši se na račun podnosioca zahteva za ostvarivanje prava otvorenog kod finansijske organizacije određene od strane ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Kako ostvariti pravo na porodiljsku naknadu?

Pravo na porodiljsku naknadu se može ostvariti na dva načina: da majka koja je preduzetnica zatvori svoju radnju ili da imenuje poslovođu. Ako zatvori radnju, majka preduzetnica nema pravo na poreze i ne ide joj penzijski staž.

U slučaju da imenuje poslovođu, majka preduzetnica doprinose uplaćuje sama. Doprinosi iznose 37,8 odsto na osnovicu koja majka preduzetnica prima.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknade se od 1. jula 2018. godine predaje u mestu prebivališta porodilje. Može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade podnosi se na obrascu ON-RND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i obrascu ON-PND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

Bitno je istaći da se na sve preduzetnice koje su otpočele porodiljsko odsustvo (otvorile doznaku) pre 1. jula 2018. godine primenjuje stari Zakon i u skladu sa tim za njih se podnosi zahtev sa propratnom dokumentacijom, a kasnije i zahtev za refundaciju sredstava na isti način kao do sada. 

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik

Bojana Bogojević je diplomirala i završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i pravosudni ispit. Pohađala je više međunarodnih škola za talente iz oblasti prava i ekonomije. Koautor je dve stručne knjige i autorka je više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima. Njeni stručni tekstvi su do sada objavljeni na 30 veb portala u zemlji i regionu.

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama