Poreklo imena Bogdana je vlastita imenica “Bog” i oblik glagolskog prideva trpnog glagola “dati”, te je značenje imena “Bogom dana”.

Slična imena: Bogdanka