Skraćenica od prastarog sveslovenskog imena Borislav, složenog od osnova sa značenjem borba + slava.