Domaća narodna tvorevina. Novo ime koje izvodi poreklo od starog imenskog korena bob (naziv biljke). U prenosnom značenju - sitan, malen. Od ovog imena izvedena su imena Boba, Bobana i Bobo.